Velkommen til Advokatfirmaet Erik Bo Rasmussen

   

Kompetenceområder

 

Personskadeerstatning

 

Retshjælp

       

 

 
       

 

J. nr. 98-20008

Advokatfirmaet Erik Bo Rasmussen ApS, CVR-nr.: 32 47 31 99 er etableret på adressen Albanigade 15, 5000 Odense C.

Firmaet har klientbankkonti i Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantifonden dække er berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro. Maksimum for dækningen gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes på til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto.

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokat Erik Bo Rasmussen, som er eneste advokat ansat i virksomheden, er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Erik Bo Rasmussen er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning hos HDI, Danmark. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokat Erik Bo Rasmussen, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Firmaet anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokat Erik Bo Rasmussen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særskilt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokat Erik Bo Rasmussen, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnævnet.dk.